Naudojimo taisyklės

„VIA LOGIST“ transporto biržos naudojimosi taisyklės

 

„VIA LOGIST“ transporto biržos naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato registravimosi prie internetiniu adresu http://www.vialogist.lt patalpintos „VIA LOGIST“ informacinės transporto biržos duomenų bazės paslaugų sistemos (toliau – „VIA LOGIST“ transporto birža) ir naudojimosi ja tvarką, sistemos dalyvių teises ir pareigas bei atsakomybę už Taisyklių pažeidimus.

Užsiregistruodamas ir tapdamas „VIA LOGIST“ transporto biržos paskyros valdytoju Naudotojas sutinka laikytis šių Taisyklių, kurios yra laikomos neatsiejama pagrindinės „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudotojo prieigos licencijos sutarties dalimi.

Dėl Taisyklių pažeidimų gali būti laikinai apribota, sustabdyta arba visam laikui atimta teisė naudotis „VIA LOGIST“ transporto birža.

 

1. Naudotojo registravimosi ir prisijungimo tvarka

1.1. Paskyros valdytojais gali tapti tik Pagrindinę Naudotojo paskyrą sukūrusio ir „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudotojo prieigos licencijos sutartį sudariusio asmens autorizuoti vartotojai.

1.2. Sudarant Sutartį, Naudotojo atstovas privalo http://www.vialogist.lt internetinėje svetainėje užpildyti ir įregistruoti pagrindinę Naudotojo paskyrą, taip pat pateikti paskyros registravimui būtinus Naudotoją bei jo atstovą (įskaitant atstovavimo pagrindą) identifikuojančius dokumentus (ar tinkamai patvirtintas tokių dokumentų skenuotas kopijas).

1.3. Administratorius įsipareigoja saugoti ir viešai neskelbti asmens tapatybės nustatymo tikslu Naudotojo atstovo pateiktų – fizinį asmenį identifikuojančių dokumentų bei asmens duomenų; Naudotoją (kaip juridinį asmenį ar verslo subjektą) identifikuojantys dokumentai (pvz. registravimo pažymėjimas, registravimą mokesčių mokėtojų registre, licencijos verstis konkrečia ūkine-komercine veikla išdavimą patvirtinantys dokumentai ar pažymos, išrašai iš juridinių asmenų ar ūkio subjektų registrų, finansinės atskaitomybės dokumentai ir pan.) „VIA LOGIST“ transporto biržoje gali būti skelbiami viešai ir prienami kitiems „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojams.

Pasirašydamas „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudotojo prieigos licencijos sutartį, Naudotojas sutinka, kad paskyros registracijos metu ar vėliau Administratoriui pateikti Naudotojo dokumentai bei duomenys (išskyrus fizinį asmenį identifikuojančius asmens dokumentus bei duomenis) būtų Administratoriaus kaupiami, tvarkomi bei viešai skelbiami „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojams, taip pat Administratoriaus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

1.4. Pagrindinė Naudotojo paskyra yra aktyvuojama per 48 val. nuo tinkamai užpildytos registravimo paraiškos gavimo pagal vidines Administratoriaus procedūras atlikus Naudotojo atstovo pateiktų duomenų bei dokumentų patikrą. Administratorius, siekdamas patikrinti Naudotojo pateikiamų duomenų teisingumą, turi teisę paprašyti Naudotojo pateikti papildomus dokumentus ar atlikti papildomus Naudotojo (ar jo atstovo) asmenį identifikuojančius veiksmus. Tokiu atveju aktyvavimo terminas gali būti pratęstas tokiam laikui, kiek trunka papildomų identifikavimo veiksmų atlikimas.

1.5. Administratoriui aktyvavus Pagrindinę Naudotojo paskyrą jam nurodytu elektroniniu paštu yra išsiunčiamas prisijungimo prie paskyros vartotojo vardas (angl. „login“) ir slaptažodis (angl. „password“).

Pagrindinės Naudotojo paskyros valdytojas įgyja įmonės paskyros valdytojo statusą, kuris suteikia teisę prie Pagrindinės paskyros priskirti papildomas darbuotojų paskyras, užpildant atitinkamą registracijos formą bei pateikiant Administratoriui prašomus dokumentus bei duomenis.

Naujos paskyros registravimo metu kiekvienas Naudotojo darbuotojas privalo paskyros anketoje pateikti apie save teisingus ir išsamius duomenis, susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

Papildomą darbuotojo paskyrą Administratorius aktyvuoja per 24 val. nuo Pagrindinės Naudotojo paskyros valdytojo tinkamai užpildytos registravimo paraiškos gavimo. Administratoriui aktyvavus papildomą darbuotojo paskyrą, į darbuotojo elektroninį paštą (kurį pildydamas paraišką nurodo Pagrindinės Naudotojo paskyros valdytojas), išsiunčiamas papildomos paskyros vartotojo prisijungimo vardas (angl. „login“) ir slaptažodis (angl. „password“).

1.6. Paskyrų valdytojai (tiek Pagrindinės Naudotojo paskyros, tiek papildomų darbuotojų paskyrų) įsipareigoja saugoti prisijungimo duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Konkrečia vartotojo paskyra gali naudotis tik jai priskirtas fizinis asmuo. Draudžiama įregistruota vartotojo paskyra leisti naudotis tretiesiems asmenims.

1.7. Paskyros valdytojui nustačius ar įtariant, kad jo paskyros prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, taip pat tarp Naudotojo ir paskyros valdytojo pasibaigus darbo (ar kitiems teisėto atstovavimo) santykiams, Pagrindinės Naudotojo paskyros valdytojas privalo apie tai nedelsiant pranešti Administratoriui.

1.8. Paskyros valdytojas turi teisę per įregistruotą paskyrą prisijungti prie „VIA LOGIST“ transporto biržos iš bet kurio interneto prieigą turinčio įrenginio (kompiuterio, planšetės, mob. tel. ir pan.), t.y. prisijungimas nėra ribojamas konkrečia darbo vieta ar išoriniu IP adresu, tačiau vienu metu konkrečia vartotojo paskyra galima naudotis tik iš vieno interneto prieigą turinčio įrenginio.

1.9. Administratoriui abejojant Naudotojo registracijos metu pateiktų dokumentų, duomenų ar Naudotojo deklaruojamos tapatybės tikrumu, Administratorius turi teisę atsisakyti registruoti arba sustabdyti Naudotojo paskyros galiojimą, kol Administratoriui registruotu paštu nebus pateiktos notariškai patvirtintos prašomų dokumentų kopijos. Bet kokiu atveju Administratorius gali atsisakyti registruoti arba sustabdyti Naudotojo paskyros galiojimą, paaiškėjus, kad: (i) paraišką pateikęs Naudotojas vykdo ūkinę-komercinę veiklą trumpiau negu 4 mėn.; (ii) apie paraišką padavusį asmenį viešojoje erdvėje skelbiama neigiama informacija, kuria remiantis galima abejoti asmens mokumu arba sąžiningumu; (iii) paraišką pateikusios įmonės vadovas, vienintelis akcininkas ar dalyvis anksčiau vadovavo, buvo savininkas ar yra kitaip susijęs su įmone, kuri vengia vykdyti įsipareigojimus savo kreditoriams.

Administratorius taip pat pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti aktyvuotos Naudotojo paskyros galiojimą, įtariant ar gavus pagrįstą kito naudotojo pranešimą, jog Naudotojo registracijos metu pateikti dokumentai, duomenys ar Naudotojo deklaruojama tapatybė yra netikri, ir paprašyti Naudotojo pateikti papildomus dokumentus ar atlikti papildomus Naudotojo (ar jo atstovo) asmenį identifikuojančius veiksmus.

Naudotojui per protingą terminą nepateikus Administratoriaus prašomų dokumentų ar neatlikus prašomų Naudotojo asmenį galinčių identifikuoti veiksmų, Administratorius turi teisę panaikinti Naudotojo paskyros galiojimą.

 

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Paskyrų valdytojai įsipareigoja:

2.1.1. naudotis „VIA LOGIST“ transporto birža tik griežtai laikantis šių Taisyklių nuostatų, periodiškai domėtis Taisyklių pakeitimais.

2.1.2. užtikrinti, kad Paskyrų valdytojų paskyromis nesinaudotų tretieji asmenys (t.y. konkrečia registruoto vartotojo paskyra naudotųsi tik jai priskirtas konkretus fizinis asmuo), saugoti prisijungimo duomenis ir neatskleistų jų tretiesiems asmenims.

2.1.3. užtikrinti, kad pasikeitus Naudotojo ar jo registruotų paskyrų valdytojų duomenims, registracijos formoje pateikti duomenys būtų nedelsiant atnaujinti.

2.1.4. užtikrinti, kad talpinami skelbimai bei informacija (įskaitant atsiliepimus bei įrašus dalyvių forumuose) atitiktų tikrovę, skelbimai nebūtų dubliuojami, o nebeaktualūs ar nebegaliojantys skelbimai būtų nedelsiant pašalinti, taip pat - talpinant skelbimus bei informaciją nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai, viešosios teisės normos, geros moralės principai, visuomenėje priimtinos elgesio normos, viešoji tvarka.

2.1.5. bendradarbiauti su Administratoriumi, operatyviai reaguoti į Administratoriaus pateiktas užklausas bei laiku pateikti Administratoriaus prašomus dokumentus ir informaciją.

2.1.6. pranešti Administratoriui apie pastebėtas klaidas bei kitų naudotojų neteisėtus veiksmus.

2.1.7. Administratoriui turint pagrįstų abejonių dėl Naudotojo patalpintos informacijos teisingumo, Naudotojas ar konkretūs Paskyrų valdytojai privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Administratoriaus pranešimo gavimo elektroniniu paštu, pateikti Administratoriui įrodymus, kad paskelbta informacija atitinka tikrovę.

2.2. „VIA LOGIST“ transporto biržos sistemoje draudžiama:

2.2.1. skelbti tikrovės neatitinkančią, kitų asmenų garbę ir orumą žeminančią / dalykinę reputaciją menkinančią informaciją;

2.2.2. skelbti įžeidžiančią, užgaulią, šmeižikišką, vulgarią, nepadoraus turinio, kupiną neapykantos, nepriimtiną kurios nors rasės, tautybės, lyties, religijos, seksualinio apsisprendimo laisvės ar kitokiu atžvilgiu konfliktus skatinančią informaciją, kuri būtų žalinga normaliam dalykiškam, tarpusavio pagarba grįstam, bendravimui, kitaip trukdyti kitų „VIA LOGIST“ transporto biržos vartotojų bendravimui;

2.2.3. talpinti „VIA LOGIST“ transporto biržos tikslų neatitinkančią ir kitiems vartotojams neaktualią informaciją;

2.2.4. skelbti reklaminio pobūdžio informaciją, talpinti nuorodas į nesusijusius internetinius puslapius ar su „VIA LOGIST“ transporto birža konkuruojančias sistemas;

2.2.5. talpinti didelės apimties dokumentus ar duomenis, tekstus, siekiant nepagrįstai apkrauti „VIA LOGIST“ transporto biržos serverių darbą ar internetinių forumų turinį.

2.3. Paskyros valdytojas atsako už savo skelbiamos informacijos teisingumą, teisėtumą bei tiesioginės „VIA LOGIST“ transporto biržos sistemos paskirties atitikimą. Paskyros valdytojas prisiima visą atsakomybę už kitiems asmenims padarytą turtinę ir neturtinę žalą dėl šių Taisyklių ar galiojančių teisės aktų pažeidimo ir įsipareigoja nukentėjusiems asmenims atlyginti visus su tuo susijusius nuostolius.

2.4. Administratorius įsipareigoja:

2.4.1. administruoti „VIA LOGIST“ transporto biržos internetinę svetainę bei duomenų bazę, užtikrinant registruotiems naudotojams bei paskyrų valdytojams galimybę naudotis „VIA LOGIST“ transporto biržos sistema pagal jos paskirtį – gauti bei talpinti informaciją, susijusią su pasiūlymais dėl laisvų krovinių (jų gabenimo), transporto krovinių pervežimui, susirašinėti su kitais sistemos dalyviais, taip pat naudotis kitomis sistemos teikiamomis galimybėmis.

2.4.2. užtikrinti „VIA LOGIST“ transporto biržos veikimą bei sistemos palaikymą. Administratorius turi teisę: (a) profilaktiniais ar sistemos atnaujinimo tikslais trumpam laikui apriboti galimybę naudotis sistema, apie tai iš anksto pranešus „VIA LOGIST“ sistemoje; (b) atjungti sistemą iki 4 val./mėn. techniniams nesklandumams pašalinti.

2.4.3. atsiradus „VIA LOGIST“ transporto biržos funkcionavimo sutrikimams, stengtis, kad tokie sutrikimai ir trukdžiai būtų kuo skubiau pašalinti.

2.4.4. teikti Naudotojui (jo darbuotojams) visą būtiną informaciją bei konsultacijas „VIA LOGIST“ transporto biržos naudojimo bei funkcionavimo klausimais.

2.5. Administratorius turi teisę:

2.5.1. visų arba dalies įsipareigojimų vykdymą pagal šią Sutartį perduoti subrangovui.

2.5.2. atsižvelgiant į Administratoriaus ar kitų „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojų interesų apsaugą apriboti galimybę arba visiškai neleisti Naudotojui ar konkretiems Naudotojo vartotojų paskyrų valdytojams naudotis „VIA LOGIST“ transporto birža - pašalinti arba užblokuoti Naudotojo atskirų vartotojų paskyras arba riboti prieigą prie dalies arba visų paslaugų, jeigu vartotojo veiksmai pažeidžia šias Taisykles, kitų „VIA LOGIST“ transporto birža naudotojų teises ir teisėtus interesus (įskaitant, kai yra gaunami kitų naudotojų pranešimai, jog Naudotojas piktybiškai vengia atsiskaityti už suteiktas transporto ar kitas paslaugas) ar viešosios teisės normas, įskaitant tuos atvejus, kai vartotojas sąmoningai ar to nežinodamas (pvz. dėl vartotojo įrenginio, naudojamo prisijungti prie „VIA LOGIST“ transporto biržos, gedimo ar platinamo viruso) gali pakenkti „VIA LOGIST“ transporto biržos darbo stabilumui ir saugumui.

2.5.3. atsisakyti Sutarties „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutarties su Naudotoju, kuris šiurkščiai pažeidė Sutartį, šias Taisykles, tai pat kitų „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojų teises ir teisėtus interesus ar viešosios teisės normas arba, po Administratoriaus įspėjimo, pakartotinai atlieka neesminius sistemingus pažeidimus.

2.5.4. be papildomo įspėjimo pašalinti Naudotojo pateiktus netinkamus komentarus ar skelbimus, jei nustato, kad skelbimas ar komentaras galimai neatitinka tikrovės, pažeidžia šias Taisykles, kitų „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojų teises ir teisėtus interesus ar viešosios teisės normas;

2.5.5. pateikti duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims ar teisėsaugos institucijoms apie Naudotoją, patalpinusį šių Taisyklių, kitų „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojų teises ir teisėtus interesus ar viešosios teisės normas pažeidžiančią informaciją ar komentarus;

2.5.6. „VIA LOGIST“ transporto biržoje ar su sistema susijusiuose internetinėse svetainėse, žinių portaluose ir pan., viešinti šias Taisykles pažeidusiems naudotojams skirtus įspėjimus arba kitaip skelbti viešai informaciją apie naudotojus, kurie nevykdo / pažeidė savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles ar VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutartį arba akivaizdžiai nepagrįstai atsisako vykdyti įsipareigojimus „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojams pagal tarpusavyje sudarytas sutartis.

 

3. Šalių atsakomybė

3.1. Administratorius atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šioje Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, vykdymą.

3.2. Šalys susitaria ir patvirtina, kad, išskyrus Administratoriaus įsipareigojimą kompensuoti licencijos kainą negalėjimo naudotis „VIA LOGIST“ transporto birža laikotarpiu, Administratorius neatsako už jokius kitus Naudotojo nuostolius ar išlaidas, galinčius kilti dėl negalėjimo naudotis „VIA LOGIST“ transporto birža, programinės įrangos veikimo sutrikimų ar „VIA LOGIST“ transporto biržos funkcionalumo pasikeitimų.

3.3. Šalys patvirtina savo supratimą, jog Administratorius neatsako už:

3.3.1. „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojų autorizavimo proceso metu pateiktų duomenų teisingumą;

3.3.2. „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojų skelbiamos informacijos tikrumą, tikslumą bei jos turinį, jeigu jos paskelbimo pirminis šaltinis yra ne Administratorius. Administratorius tik sudaro techninę galimybę Naudotojams „VIA LOGIST“ transporto biržoje talpinti skelbimus bei pateikti informaciją ir komentarus, už kurių teisingumą bei jų turinį visiškai ir individualiai atsako kiekvienas Naudotojas.

3.3.3. naudotojų (vartotojų paskyrų) autorizavimo metu pateiktų duomenų teisingumą.

3.3.4. naudotojų sudarytų sutarčių nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

3.3.5. dėl „VIA LOGIST“ transporto biržos veiklos sutrikimo Naudotojo ir/ar trečiųjų asmenų prarastus ar sugadintus duomenis bei dėl to patirtus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius.

3.4. Naudotojas įsipareigoja atlyginti visus Administratoriaus ir/arba trečiųjų asmenų (įskaitant kitų „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojų) patirtus nuostolius, kilusius dėl Naudotojo veiksmų ir/arba neveikimo:

3.4.1. Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teises, viešosios teisės normas pažeidžiančių pranešimų, skelbimų ir komentarų talpinimo, kurie skelbiami per Naudotojo vardu sukurtas vartotojų paskyras (pagal vartotojo individualų prisijungimo vardą ir slaptažodį), nebent Naudotojas įrodytų, kad Naudotojui priklausančiomis vartotojų paskyromis neteisėtai pasinaudojo kiti asmenys ir Naudotojas tam negalėjo užkirsti kelio;

3.4.2. „VIA LOGIST“ transporto biržos duomenų bazės serverių ir/ar ryšio linijų nepagrįsto apkrovimo, siekiant pakenkti „VIA LOGIST“ transporto biržos veikimui, saugumui, vientisumui ar ribojančią kitų asmenų galimybę tinkamai naudotis „VIA LOGIST“ transporto birža;

3.4.3. kitų šių Taisyklių, „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutarties bei galiojančių teisės aktų nuostatų pažeidimus.

 

4. Paskyros panaikinimas, naudojimosi „VIA LOGIST“ transporto birža sustabdymas, nutraukimas

4.1. Pagrindinės Naudotojo paskyros valdytojas turi teisę bet kuriuo metu pateikti prašymą dėl bet kurios Naudotojo sukurtos vartotojo paskyros panaikinimo, pateikiant prašymą „VIA LOGIST“ transporto biržos sistemos administratoriui el. paštu admin@vialogist.ly. Vartotojo paskyra panaikinama per 48 valandas nuo paskyros valdytojo rašytinio prašymo gavimo.

4.2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutarties, įspėjęs Administratorių (pateikiant rašytinį pareiškimą el. paštu admin@vialogist.lt) ne vėliau kaip prieš 30 d.

4.3. Jeigu Naudotojas nesutinka su Administratoriaus paskelbtais „VIA LOGIST“ transporto biržos naudojimosi taisyklių arba kainodaros / kainų tarifų pasikeitimais, iki naujų „VIA LOGIST“ transporto biržos naudojimosi taisyklių ar kainodaros / tarifų įsigaliojimo Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutartį, pateikdamas rašytinį pareiškimą Administratoriui el. paštu admin@vialogist.lt. Tokiu atveju 4.2. punkte aptartas 30 d. įspėjimo terminas nėra taikomas, o „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutartis nutraukiama ne vėliau kaip per 72 val. nuo Naudotojo paraiškos gavimo.

Jeigu Naudotojas neinformuoja Administratoriaus apie Sutarties nutraukimą nustatyta tvarka ir toliau faktiškai naudojasi „VIA LOGIST“ transporto biržos po pakeistų „VIA LOGIST“ transporto biržos naudojimosi taisyklių ar kainodaros / tarifų įsigaliojimo, laikoma, kad Naudotojas su pakeitimais sutiko ir juos priėmė.

4.4. Jei Naudotojas pažeidė Sutartyje nustatytas finansines prievoles, Administratorius turi teisę sustabdyti Naudotojo paskyrų galiojimą, apie tai pranešus Pagrindinės Naudotojo paskyros valdytojui el. paštu, ir pareikalauti įvykdyti pradelstas pinigines prievoles. „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutarties vykdymas gali būti atnaujintas sekančią dieną po tos dienos, kurią Naudotojas įvykdo savo piniginę prievolę ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Teise sustabdyti sutarties vykdymą Administratorius įsipareigoja naudotis sąžiningai ir protingai.

4.5. Administratorius turi teisę vienašališkai nutraukti „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutartį, jei Administratoriui el. paštu išsiuntus Naudotojui įspėjimą apie delsimą atsiskaityti už naudojimąsi „VIA LOGIST“ transporto birža šis per 5 (penkias) darbo dienas neįvykdo pradelstų piniginių prievolių. Pakartotinai registruojantis tam pačiam Naudotojui, nemokamas laikotarpis nebesuteikiamas.

4.6. Atsižvelgiant į Administratoriaus ar kitų „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojų interesų apsaugą, Administratorius turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo nutraukti „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutartį, jeigu Naudotojas vieną sykį šiurkščiai pažeidė VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutartį, šias Taisykles, taip pat kitų „VIA LOGIST“ transporto biržos naudotojų teises ir teisėtus interesus ar viešosios teisės normas arba, po Administratoriaus įspėjimo, pakartotinai atlieka neesminius sistemingus pažeidimus.

 

5. Kitos sąlygos

5.1. Informacija ir pranešimai Naudotojui dėl „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutarties bei šių Taisyklių vykdymo gali būti siunčiami „VIA LOGIST“ internetinės duomenų bazės registruoto naudojo prieigos sutartyje arba Naudotojui registruojant pagrindinę Naudotojo paskyrą nurodytais telekomunikacijų galiniais įrenginiais (tame tarpe ir el. pašto adresais).

5.2. Pasikeitus Šalių adresams, telekomunikacijų galinių įrenginių adresams, banko sąskaitos ir/arba kitiems duomenims, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo. Neįvykdžiusi šių reikalavimų kaltoji Šalis negali reikšti pretenzijų ar prieštaravimų dėl kitos Šalies atliktų veiksmų, jei tie veiksmai yra atlikti anksčiau žinomais rekvizitais arba negavus pranešimų, išsiųstų pagal tuos duomenis.

5.3. Administratorius kontroliuoja internetinę „VIA LOGIST“ transporto biržos duomenų bazę iš savo biuro Lietuvoje. Administratorius  neatsako už internetinėje „VIA LOGIST“ transporto biržos skelbiamos informacijos turinio atitikimą Naudotojo šalies teisės aktams.

5.4. Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti „VIA LOGIST“ transporto biržos turinį, dizainą, paslaugų rūšis ir pobūdį, taip pat iš anksto apie tai informavus keisti šias Taisykles.

5.5. Apie Taisyklių keitimą informuojama, paskelbiant informaciją internetinėje svetainėje http://www.vialogist.lt arba tiesiogiai informuojant kiekvieną paskyros valdytoją (el. paštu ar kitomis telekomunikacijų galinių įrenginių priemonėmis) ne vėliau kaip likus 30 dienų iki naujų „VIA LOGIST“ transporto biržos naudojimosi taisyklių įsigaliojimo.